Kate Roberts, “Miss Havisham’s Beauty”, 2015, porcelain, 18 x 12 x 12″.

Kate Roberts, "Miss Havisham’s Beauty", 2015, porcelain, 18 x 12 x 12".