Hollie Lyko, “JFK no. 3”, 2018, dremel-erased JFK & Family collectible plate, circa 1961-1963,

Hollie Lyko, "JFK no. 3", 2018, dremel-erased JFK & Family collectible plate, circa 1961-1963, 7.25 x 7.25 x 0.5”.