Elliot Kayser, “Contain to Serve”, 2018

Elliot Kayser, "Contain to Serve", 2018, terracotta, underglaze, 10 x 26 x 26".