Dorothy Hafner, “Grafitti” 1983, porcelain, engobe, glaze, 17 x 17 x 2″.

Dorothy Hafner, "Grafitti" 1983, porcelain, engobe, glaze, 17 x 17 x 2".