Caroline Cheng, “Prosperity V” 2007

Caroline Cheng, "Prosperity V" 2007, porcelain, fabric, 71 x 71".

Caroline Cheng, “Prosperity V” 2007, porcelain, fabric, 71 x 71″.

Leave a Reply