Bobby Silverman, “Untitled Vase Round (Green)”, 2022

Bobby Silverman, "Untitled Vase Round (Green)", 2022, porcelain, glaze, automotive paint, 8.75 x 8.25"

Bobby Silverman, “Untitled Vase Round (Green)”, 2022, porcelain, glaze, automotive paint, 8.75 x 8.25″