Bobby Silverman, “Untitled Vase Round (Blue)”, 2022

Bobby Silverman, "Untitled Vase Round (Blue)", 2022, porcelain, glaze, 9 x 9.5"

Bobby Silverman, “Untitled Vase Round (Blue)”, 2022, porcelain, glaze, 9 x 9.5″