Sergei Isupov, “Boxer”, 2009, detail

Sergei Isupov, "Boxer", 2009, detail

Sergei Isupov, “Boxer”, 2009, detail